Algemene Voorwaarden

foto 2

  Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever draagt zorg voor bekend te zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2:
De opdrachtgever staat ervoor in, dat aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met daarbij verbonden kosten voor rekening van opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffing is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart T&G sounds vof voor hetgeen uit voorvermelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3:
De opdrachtgever graagt zorg voor ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van T&G sounds vof en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor veiligheid van T&G sounds vof en de medewerkers van T&G sounds vof, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van invenatris dan ook. Wanneer de show, al dan njiet tijdelijk word onderbroken en/of beeindigd, houd T&G sounds vof desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel 4:
Indien T&G sounds vof op weg naar het adres waar het optreden zal plaats vinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid onstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn.
Artikel 5:
In het geval dat T&G sounds vof als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheden het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal T&G sounds vof hiervan spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.

Artikel 6:

De overeengekomen contractsom zal na afloop van het optreden contant worden overhandigd. bedragen boven de 1000,- Eur dienen voor 5 werkdagen van het optreden op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. Tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel 7:

De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvagen van T&G sounds vof. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt T&G sounds vof aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

Artikel 8:

Annulering van een overeengekomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, Door de opdrachtgever ten genoegen aan T&G sounds vof te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de nagevolge vergoeding aan T&G sounds vof te voldoen: een administratie kosten van 50,- Eur. Of binnen 14 dagen 25% van het overeengekomen totaal bedrag aan T&G sounds vof te voldoen, Binnen 7 Dagen 50% van het overeengekomen totaal bedrag, Binnen 48 uur 100% van het overeengekomen totaal bedrag. Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren

Artikel 9:
De opdrachtgever verleent toestemming aan T&G sounds vof voor het maken c,q doen maken van reclame voor- en tijdens de show, Tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van foto’s en het plaatsen op de website.

Artikel 10:

De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 2x 16 Anpére schoon , Binnen een straal van 15 meter van de plaats waar de installatie word geplaatst.

Artikel 11:

de stroomvoorziening dient bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.


Artikel 12:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat T&G sounds vof minimaal 2 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

Artikel 13:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. Prijslijsten zijn vrijblijvend, In euro’s.
Artikel 14:

De kortingen van T&G sounds vof zijn niet van toepassing bij slecht betalende klanten of bij niet vooruitbetaalde bedragen. Tenzij anders vermeld.
Artikel 15:

T&G Sounds vof kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van T&G sounds vof word volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien T&G sounds vof toch aansprakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.
Artikel 16:

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, Is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, Vermeerderd met 2%, Met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, Zoals parkeerkosten, Komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op bassis van nacalculatie gefactureerd worden.
Artikel 17:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk per E-mail of per post.
Artikel 18:

Bij diefstal of vermissing word de nieuwwaarden van het product door berekend aan de huurder.
Artikel 19:

Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schade’s

Artikel 20:
De huurder van het apparatuur of set inclusief of exclusief DJ geeft toestemming dat de gemaakte foto’s tijdens de feestavond, gebruikt mogen worden voor reclame doeleinden.

 

T&G Sounds vof algemene voorwaarden ©2014